شرکت عمران شهر جدید اندیشه در سال ۱۳۶۸ به عنوان مجری طرح اندیشه تشکیل و با تصویب اساسنامه درسال ۱۳۷۱ فعالیت رسمی خود را در قالب یک شرکت وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی آغاز نمود و مسئولیت و مدیریت ساخت شهر را بر اساس طرحهای از پیش تعیین شده با اهداف معین و مدون عهده دار گردید.

طراحی وب سایت شرکت اندیشه به زبان انگلیسی و همچنین بازسازی ، رفع مشکلات ساختاری و کدها و بروزرسانی سایت فارسی شرکت به زبان فارسی از مجموعه خدمات ارائه شده توسط مجموعه به شرکت عمران اندیشه می باشد.