آموزش و پشتیبانی وب سایت برای مدیران تازه کار و مدیران با تجربه بسیار اهمیت دارد.